ICF:s riktlinjer för etiskt uppträdande som coach

ICF:s riktlinjer för etiskt uppträdande som coach

”Som professionell coach erkänner och upprätthåller jag mina etiska åtaganden gentemot mina klienter och kollegor och gentemot allmänheten. Jag förbinder mig att följa de etiska regler som ICF, International Coaching Federation, har ställt upp”

 • Jag kommer att handla på ett sätt som ger en positiv bild av coaching som profession och jag kommer att avstå från allt som kan skada allmänhetens förståelse eller acceptans av coaching som profession.

 

 • Jag kommer efter bästa förmåga att vara medveten om min verkliga kompetensnivå som coach och kommer inte att överskatta mina kvalifikationer, min expertis eller erfarenhet som coach.

 

 • Jag kommer i början av varje coachingrelation att försäkra mig om att min coachingkund förstår villkoren i vår coachingöverenskommelse.

 

 • Jag kommer inte att göra anspråk på eller antydningar om att kunna uppnå resultat som jag inte kan garantera.

 

 • Jag kommer att respektera kundens rätt till sekretess, såvida inte om min kund ger rättighet till annat eller lagen så kräver.

 

 • Jag inhämtar tillstånd från var och en av mina kunder innan jag uppger deras namn som kunder eller referenser.

 

 • Jag kommer att vara uppmärksam på när min kund inte längre får nytta av vår coachingrelation och således kunde få bättre service av en annan coach eller en annan resurs och kommer då att uppmuntra min kund till en sådan förändring.

 

 • Jag kommer att undvika intressekonflikter mellan mig och mina kunder.

 

 • Närhelst risken för en intressekonflikt uppstår, kommer jag så snabbt som möjligt attdiskutera detta med min kund och ge honom/henne all den information hon/han behöver för att nå en överenskommelse om hur vi skall behandla konflikten på ett sätt som bäst tjänar min kund.

 

 • Jag kommer på ett tidigt skede att informera min kund om all kompensation från tredje part som jag eventuellt mottager för referenser från eller råd givna till ifrågavarande kund.

 

 • Jag kommer att upprätthålla varje avtalat villkor i förhållande till min kund och – om det finns särskilda avtal – separat med den som ersätter mig för coaching av min kund.

 

 • Jag kommer inte att ge mina kunder eller möjliga framtida kunder information eller råd som jag vet är konfidentiella, missvisande eller som ligger bortom min kompetens.

 

 • Jag kommer att erkänna andras arbete och bidrag; jag kommer att respektera copyright, varumärken och intellektuella rättigheter och jag kommer att följa gällande lagar och mina överenskommelser gällande dessa rättigheter.

 

 • Jag kommer att använda ICF:s medlemsförteckningar endast på sådana sätt och i sådan utsträckning som jag fått rättighet till av ICF eller av respektive ICF avdelningar eller ICF kommittéer.

 

 • Jag kommer att utöva coaching på ett sätt som är förenligt med ICF:s definition av coaching och närhelst mina kunder frågar om mina etiska standarder kommer jag att informera dem om mitt åtagande och min överenskommelse att följa ICF:s etiska förbindelse och riktlinjer för etiskt uppförande.

 

Magnus GreenICF logo